ඔටුවා හා ජිරාෆ් සමග බළලාට ඇති සමානකම : දැන මුතු


බළලා, ඔටුවාට හෝ ජීරාෆ්ට හෝ නෑකම් නොකීවාට ඒ දෙදෙනාට කිසියම් සිත්ගන්නාසුලූ සමානකමක් බළලාගේ ද තිබේ. අනෙක් සත්තු ගමන් කරද්දී එක් පැත්තක ඉදිරි පාදයත් අනෙක් පැත්තේ පසු පාදයත් එක විට ඉදිරියට තබති. ඒ එක්කම ඊළඟට අනෙක් පාද දෙකත් ඒ අයුරින්ම ඉදිරියට තබති.

බළලාත්, ඔටුවාත්, ජීරාෆුත් පාද තබන්නේ වෙනස් ආකාරයටය. ඔවුහූ ඔවුන්ගේ එක පසෙක ඉදිරි පාදයත් පසු පාදයත් එක විට ඉදිරියට තබා ඊළඟට අනික් පස ඉදිරි පාදයත් පසු පාදයත් එක විට ඉදිරියට තබති.

Covid19 - Stay Safe

Covid19 - Stay Safe

Sinhala Samanartha Pada Koshaya

Buy Sinhala Samanartha Pada Koshaya Book

Nasrudin Books

Buy Nasrudin Books

Zen Book

Buy Zen Book

Post a Comment

1 Comments

  1. Ay poosatai otuwatai giraffe tai nose eka thiyanawa; natta thiyanawa; 4legs thiyanawa; 2 ears thiyanawa; ect.

    ReplyDelete