‘ඉහළින් හා පහළින් තියෙන දේ’ නස්රුදින් දුටු හැටි! - නස්රුදින්ගේ අලූත් කතාවක්!

එක් වංශාධිපතියෙක් රජතුමාගෙන් වරමක් ලබා ගත්තා නස්රුදින් වගා කළ ඉඩමෙන් ලැබෙන ආදායමෙන් පංගුවක් ඔහුට ගන්න පුළුවන් විදියට. රජ සබේ ලේකම් ගෙන් එසේ ආදායමෙන් පංගුවක් ලබා ගන්නට අවසර ලැබෙන බලපත‍්‍රය ලියවා ගනිද්දී ‘පොළොවෙන් උඩ සියලූම දේ’ ඔහු ලැබෙන ලෙස ලියන්නැයි ඔහු ලේකම්ට කීවා. ඔහු කල්පනා කෙළ් ප‍්‍රයෝගයක් කර නස්රුදින්ගේ මුළු අස්වැන්නම ලබා ගන්නයි.


ඔහු මේ රාජ මුද්‍රාව සහිත ලිපියත් අරගෙන නස්රුදින්ගේ ගෙදරට ගියා, අස්වැන්න ලබා ගන්න. ඒත් ඒ අවුරුද්දේ නස්රුදින් වවා තිබුණේ අල වර්ගයක්. ඒ නිසා පොළොවෙන් ඉහළ වූ කොළ විතරයි, ඔහුට ලැබුණේ. නස්රුදින්ට ඔක්කොම අල ඉතුරු වුණා.

ඊළඟ අවුරුද්දේ වංශාධිපතියා රාජ නියෝගය වෙනස් කරවා ගෙන ආවා. අස්වැන්න ගෙනි යන්න. ඒ වතාවෙ ඔහු රජ සබේ ලේකම්ගෙන් බලපත‍්‍රය ලියවා ගෙන තිබුණේ ‘පොළොවෙන් යට ඇති සියලූම දේ’ ඔහුට අයිති වන විදියටයි.

ඒත් ඒ වතාව නස්රුදින් වවල තිබුණේ තිරිඟුයි.

Sinhala Samanartha Pada Koshaya

Buy Sinhala Samanartha Pada Koshaya Book

Nasrudin Books

Buy Nasrudin Books

Zen Book

Buy Zen Book

Post a Comment

1 Comments